SPIROPLAN® right-angle gearmotors of series W

with 4-pole DT56/DR63 motor:

Gear unit Motor
Gear unit size Mamax Gear unit
Nm
Size Power
kW
10 25 56M4 – 56L4 0.09 – 0.12
20 40 63S4 – 63L4 0.12 – 0.25
30 70 63S4 – 63L4 0.12 – 0.25
37 110 63S4 – 63L4 0.12 – 0.25
47 180 63S4 – 63L4 0.12 – 0.25

with 4-pole DRS motor/IE1:

Gear unit Motor
Gear unit size Mamax Gear unit
Nm
Size Power
kW
10 25
20 40 71S4 0.18 – 0.37
30 70 71S4 – 80M4 0.18 – 1.1
37 110 71S4 – 90L4 0.18 – 2.2
47 180 71S4 – 132S4 0.18 – 5.5

with 4-pole DRE motor/IE2:

Gear unit Motor
Gear unit size Mamax Gear unit
Nm
Size Power
kW
10 25
20 40
30 70 80S4 – 80M 0.37 – 0.75
37 110 80S4 – 90L4 0.37 – 1.5
47 180 80S4 – 132S4 0.37 – 4

with 4-pole DRN motor/IE3:

Gear unit Motor
Gear unit size Mamax Gear unit
Nm
Size Power
kW
10 25
20 40
30 70 80M4 0.75
37 110 80M4 – 90L4 0.75 – 1.5
47 180 80M4 – 112M4 0.75 – 4

with 4-pole DRU..J motor/IE4:

Gear unit Motor
Gear unit size Mamax Gear unit
Nm
Size Power
kW
10 25
20 40 71SJ 0.18 – 0.25
30 70 71SJ – 80SJ 0.18 – 0.55
37 110 71SJ – 90LJ 0.18 – 1.5
47 180 71SJ – 100MJ 0.18 – 2.2